Quy trình nhập học


1.  HS đăng ký kiểm tra AV đầu vào cùng với kết quả học tập của năm học trước đó.

 

2.  Căn cứ vào kết quả kiểm tra AV và kết quả học tập của HS, nhà trường sẽ thông báo về việc nhập học của HS.

 

3. Trong trường hợp đạt được yêu cầu đầu vào, HS sẽ tham gia các khóa học:

  • Khóa học Anh văn SICE
  • Khóa học dự bị PRE N10 hoặc N11

 

4. Trong thời gian tham gia các khóa học nêu trên, HS sẽ nhận được đơn xin nhập học và các thông tin cần thiết cho việc nhập học.

 

5.  HS nộp hồ sơ nhập học và các thủ tục khác cho phòng học vụ và các bộ phận có liên quan khác.

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn