Học phí


1. HỌC PHÍ KHÓA HỌC DỰ BỊ: (Khai giảng vào giữa tháng 8)

46.000.000 VNĐ (03 tháng) 

 

2. HỌC PHÍ  NĂM HỌC CHÍNH THỨC (đóng thành 02 lần trong năm học)

Lớp 10: 174.800.000 VNĐ/ năm

Lớp 11: 181.700.000 VNĐ/ năm

Lớp 12: 184.000.000 VNĐ/ năm

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn