Các phí khác


1. Phí kiểm tra Tiếng Anh đầu vào: 400.000 VNĐ/lần 

 

2. Phí ghi danh: 3.500.000 VNĐ/ học sinh

 

3. Đồng phục: 385.000 VNĐ/bộ

 

4. Cơm trưa: 45.000 VNĐ/ phần

 

5. Sách giáo khoa: 2.000.000 VNĐ/ năm học.

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn