Nội dung Họp phụ huynh học sinh Học kỳ II năm học 2021


Ngày: 21/06/2021

Kính gửi Quý phụ huynh Nội dung bài thuyết trình của thầy Bryan Wick trong buổi họp phụ huynh học sinh vừa qua. Phụ huynh xem và tải về theo khối.

1. Khối 10

2. Khối 11

3. Khối 12


Bình luận: