Thủ tục hành chánh


  1. Mẫu đơn đăng ký kiểm tra Anh văn đầu vào: Tải về tại đây
  2. Mẫu đơn xin nhập học: Tải về tại đây
  3. Mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập: Tải về tại đây
  4. Mẫu đơn xin nộp hồ sơ trễ hạn: Tải về tại đây
  5. Mẫu đơn xin rút hồ sơ: Tải về tại đây
  6. Mẫu đơn chung: Tải về tại đây
  7. Yêu cầu các thủ tục hành chánh khác: https://forms.gle/56cfQ7Z8qzYwMr417 

Cha mẹ học sinh, Khách liên hệ, GV, CBNV vui lòng thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại trường năm 2022-2023: https://forms.gle/x2DvzgU15pNcgxwPA