Chương trình lớp 10


KHỐI 10 ( Theo chương trình học của Bang Tây Úc )

  1. English as a Second Language (ESL) (SEM_1)
  2. Computer Sciences Corporation (CSC) (SEM_1)
  3. Studies of Society and Environment (SOSE) (SEM_1)
  4. Physics (PHY) (SEM_1)
  5. Mathematics (MATH) (SEM_1)
  6. HUMAN BIOLOGICAL SCIENCE (HBS) (SEM_1)
  7. CHEMISTRY (CHE) (SEM_1)

Chỉnh sửa nội dung ngắn

Chỉnh sửa nội dung ngắn

fdsgasfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfsfg